Missie en visie

GBS Het Kompas wil jou de weg tonen in jouw ontwikkeling. Bij het uitzetten van jouw koers, houden we rekening met jouw kansen, jouw mogelijkheden, jouw talenten. We zorgen voor een veilig klas-en schoolklimaat waar welbevinden en betrokkenheid centraal staan. Een kind kan enkel tot leren komen wanneer hij/zij zich goed en betrokken voelt.

We werken dagdagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs en kijken hierbij niet alleen naar de resultaten. We kijken naar de bredere context, naar de brede ontwikkeling.
Wat er ook gebeurt, wat we ook doen, we streven naar een open communicatie met kinderen, leerkrachten, ouders, …

We zijn een open, zorgzame en groene school die ernaar streeft dat alle kinderen zichzelf volledig kunnen ontplooien.

Leerlingenbegeleiding

Elke leerling heeft recht op kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding.  Deze bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, voorkomt vroegtijdig schoolverlaten en creëert meer gelijke onderwijskansen. Op die manier draagt het bij tot het functioneren van de leerling in de schoolse én maatschappelijke context.

Leerlingenbegeleiding situeert zich daarbij steeds op vier begeleidingsdomeinen: de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.  De begeleiding vertrekt echter steeds vanuit een geïntegreerde en totale  benadering voor de vier begeleidingsdomeinen en dit vanuit een continuüm van zorg. De vier begeleidingsdomeinen beïnvloeden elkaar. Acties of ondersteuning omtrent het ene domein worden nooit los gezien van de andere domeinen.

We willen onze visie op zorg zo breed mogelijk houden zodanig dat elk kind zich kan ontplooien volgens eigen mogelijkheden en proberen we voor hen aanvaardbare aanpassingen en oplossingen te bieden.

Het in kaart brengen van het mogelijke probleem is teamwerk. Die problemen kunnen zich uiten op socio-emotioneel, cognitief of lichamelijk vlak. Die kunnen zich stellen zowel binnen de school als daarbuiten.

Het betrekken van ouders in het zorgtraject is daarbij van groot belang. We besteden dan ook voldoende tijd aan het samen zoeken naar mogelijke oplossingen. Redelijke maatregelen zorgen ervoor dat het haalbaar wordt voor elk kind. Regelmatig zitten we met alle betrokken partijen samen om te evalueren en bij te sturen waar nodig. Een transparante uitwisseling van informatie tussen alle partijen komt de begeleiding van de leerling ten goede.

Indien dit onvoldoende blijkt nemen we de zorgvragen mee naar het strategieoverleg (leerkracht, zorgcoördinator, CLB-medewerker, directeur). Alle betrokkenen informeren in overleg met elkaar over het kind en kijken ruimer dan alleen het probleem door breed te observeren. Zowel voor het kind en de ouder als voor de leerkracht is het een hele geruststelling te weten dat ze er niet alleen voorstaan en dat er samen wordt gezocht naar haalbare oplossingen.

Toch is de speciale zorg die de school in het kind investeert geen wondermiddel dat alle problemen oplost en kunnen we hierbij indien nodig beroep doen op externen. Deze hulp is slechts effectief als er nauw met de school wordt samengewerkt. De zorgcoördinator is dan de spilfiguur in de communicatie tussen de school en de externe begeleiding.
Voor de leerlingen die ervoor in aanmerking komen roepen we de hulp in van het ondersteuningsnetwerk.

Ons zorgbeleid focust zich op 3 verschillende terreinen:
• de preventie en remediëring van ontwikkelings- en leerachterstanden
• de begeleiding inzake socio-emotionele problemen
• het gericht differentiëren in het curriculum

De ouders zijn in de opvoeding van hun kinderen de eerste partner van de leerkrachten. Ouders moeten in elke fase steeds met hun zorgen op school terecht kunnen. Voor een zorgzame begeleiding van de kinderen is de school aangewezen op een goede samenwerking met de ouders.
Als basis voor de samenwerking tussen de ouders en de school zijn overleg en een doorzichtige informatie-uitwisseling belangrijk. De informatie-uitwisseling heeft betrekking op alle formele en informele momenten die ouders informeren over de individuele ontwikkeling en mogelijkheden van het kind en over de klas- en schoolwerking in het algemeen.

We hebben een dynamisch zorgteam op GBS Het Kompas. Samen zetten we in het welbevinden van de kinderen en proberen we het leren verder te stimuleren. Ons motto ‘een hart voor iedereen met wederzijds respect en zorg voor elkaar’ is een belangrijke leidraad!

Voel je in je sas op GBS Het Kompas
want hier komt elk talent van pas!

Onze troeven

Brede basiszorg is van toepassing op alle leerlingen. We spelen in op de verschillen tussen leerlingen door te voorzien in een veilig klasklimaat, krachtige leeromgeving, duidelijke instructie, opvolgen van de individuele resultaten, …. Dit is de eerstelijnszorg die binnen de klas geboden wordt. Door optimaal om te gaan met sterktes en zwaktes van leerlingen, worden zo veel mogelijk problemen vermeden. Dit houdt in dat de leerkracht zijn didactisch handelen maximaal afstemt op de heterogene klasgroep. Dit alles binnen een optimale klassfeer. Leerlingen worden positief gestimuleerd en bevestigd. Elke leerling ervaart zo veel mogelijk succeservaringen.

‘sst wij lezen’
prentenboeken, weetboeken, tijdschriften, kinderkranten, leesboeken, strips, …. allemaal uit te lenen in onze boekaal, onze schoolbieb.

De buitenschoolse kinderopvang Ferm kan je terugvinden in ons schoolgebouw.
Voor meer informatie over voor- en naschoolse kinderopvang en opvang tijdens vakantie- en vrije dagen verwijzen wij u graag door naar de website van Ferm.

Elke klas gaat minstens één keer per jaar naar een culturele voorstelling.

Onze school heeft een open, groen karakter en bevindt zich in een wijk dichtbij het centrum. Zowel aan de kant van de kleuters als aan de kant van de lagere school is er een groene omgeving. Beide speelplaatsen hebben een grasplein en een verhard stuk. De gemeentelijke sporthal is aansluitend aan onze school, deze wordt gebruikt als turnzaal overdag of als binnenspeelplaats bij koud of nat weer.  Sinds januari 2018 gebruikt de landelijke kinderopvang ook een deel van de nieuwbouw. De Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans gebruiken na de lesuren de lokalen boven in de nieuwbouw.  

Vandaag zijn we het erover eens dat gezondheid meer is dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid is een breed begrip en wijst op zowel fysiek, sociaal-emotioneel en psychisch welbevinden. Vanuit ons gezondheidsbeleid komen we tot een aantal concrete acties.
Welbevinden: gelukkige leerlingen hebben betere schoolprestaties, meer energie en zijn minder vatbaar voor psychische problemen. Daarom proberen wij als school te werken aan een veilig, warm en rustig klimaat waar elke leerling zich thuis kan voelen. Regelmatig bevragen we de leerlingen naar hun welbevinden.
Beweging is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Vb. bewegingstussendoortjes, fietsen (op de speelplaats), deelnemen aan sportdagen en activiteiten van MOEV, zwemmen (tweewekelijks in Hulst).
Tijdens de speeltijd in de voormiddag zijn enkel groente en fruit toegelaten als tussendoortje. Aanbod van gezonde drankjes tijdens de middagpauze. We zijn een drinkkraantjeswaterschool. We moedigen iedereen aan om zoveel mogelijk water te drinken.
Aandacht voor handen wassen, netjes de neus snuiten, …. : het zijn allemaal zaken die ook dagelijks aan bod komen.
Nog andere acties zijn: luchtkwaliteit (CO2meters), warmteplan, veiligheid, evacuatieoefeningen, …. 

Onze ICT-infrastructuur is heel uitgebreid.
Gedurende de schoolloopbaan komt elk kind ruim voldoende in contact met de bestaande multimediale middelen.
Elk kind krijgt op zijn /haar niveau kansen en uitdagingen om deze middelen te leren kennen en er bewust mee om te gaan.
Het is ons streefdoel om van elk kind een persoon te maken die nieuwe uitdagingen aangaat met een gezonde dosis argwaan en nieuwsgierigheid.
Een persoon die bewust keuzes maakt en ook tijd neemt om even achterom te kijken en zijn/haar keuzes eventueel bij te sturen.

Als school willen we extra aandacht geven aan het welbevinden van onze leerlingen. We willen ze allemaal een veilig pedagogisch klimaat bieden waarin zij zich harmonieus kunnen ontwikkelen en waarin goede leerprestaties en attitudevorming mogelijk zijn. Daarom willen we ook een anti-pestbeleid voeren. De focus ligt op sensibilisering: leerlingen tot inzicht brengen dat pesten niet OK is en handvaten aanreiken om dit gedrag te vermijden.

Kracht van samen= heel het team is op de hoogte van terugkerende problemen.

We proberen pesten te voorkomen door:

 • Preventief te werken op school – groepsdynamiek coachen – positieve klas – en schoolsfeer stimuleren – aandacht voor de talenten en het welbevinden van elk kind – school- en klasafspraken worden besproken bij elke nieuwe start
 • Werken rond sociale vaardigheden op school -‘Kracht Van Samen’ = project rond sociale vaardigheden, belonen en schoolafspraken waarbij de nadruk ligt op het positieve. Voor elke vakantie heeft een klasdoorbrekende schoolactiviteit plaats om het groepsgevoel en samenwerking te stimuleren. -De “ gevoelens –, conflict – en herstelmuur in de kleuterschool is het fundament voor de Kracht Van Samen: kleutertjes kunnen aan de hand van prenten hun gevoel kenbaar maken, vaak voorkomende conflictsituaties worden gevisualiseerd en er worden een aantal tips aangeboden om te leren hoe we ongewenst gedrag kunnen herstellen “Toppertjes – dag”= klas doorbrekende activiteit om het positieve aan samenspelen, samen op school zijn te benadrukken.

In de gang hangt onze conflictmuur. Geel vinden we erg, oranje nog wat erger en rood is het ergste. Met onze herstelmuur geven we de kleuters ideeën om het weer goed te maken.

Werken aan relationele en communicatieve vaardigheden bij kleuters is niet eenvoudig, maar wel heel belangrijk! De kracht van samen biedt de mogelijkheid om op een speelse manier onze kleuters te laten groeien in hun communicatieve vaardigheden, hun empathisch vermogen en hun zelfvertrouwen. We willen dus vooral inzetten op preventie, maar pakken uiteraard de acute gevallen direct aan.

Als school willen we extra aandacht geven aan het welbevinden van onze leerlingen. We willen ze allemaal een veilig pedagogisch klimaat bieden waarin zij zich harmonieus kunnen ontwikkelen en waarin goede leerprestaties en attitudevorming mogelijk zijn. Daarom willen we ook een anti-pestbeleid voeren. De focus ligt op sensibilisering: leerlingen tot inzicht brengen dat pesten niet OK is en handvaten aanreiken om dit gedrag te vermijden.

Kracht van samen= heel het team is op de hoogte van terugkerende problemen

In de lagere school bouwen we verder op het idee van de kleuters en willen we ook het positieve in de kijker zetten. Daarom voorzien wij voor elke vakantie een klasdoorbrekende verrassingsactiviteit als beloning voor de voorbije periode.
We werken met gekleurde manden, die symbool staan voor bepaald gedrag. Aan elke leerling wordt na elke vakantie een 5 kansenkaart aangeboden. Deze kansenkaart is meteen ook het inkomticket voor een volgende verrassingsactiviteit. Het is dus van belang om zo weinig mogelijk kansen te verliezen!

 • De blauwe mand is onze verrassingsmand om positief gedrag in de kijker te zetten. –> die zal groeien doorheen het schooljaar en zal alle inkomtickets bewaren
 • Aan de gele mand koppelen we de dagdagelijkse afspraken en regels die er op school zijn: om de leerlingen hierop attent te maken, worden deze afspraken en regels gevisualiseerd met foto’s waarop onze eerste en zesdeklassers uitbeelden wat kan en niet kan op school. Dit heeft als voordeel dat élke leerling begrijpt wat er bedoeld wordt en dat de toezichthouder kan aantonen wat er is fout gelopen. –> zich 5 x niet houden aan deze afspraken (om het even welke), kost de betreffende leerling 2 kansen van zijn/haar kansenkaart.
 • De oranje mand staat voor ongewenst gedrag waar wij van mening zijn dat ouders hiervan op de hoogte gebracht moeten worden. Pestgedrag, blijven ingaan tegen schoolafspraken (méér dan 5x), respectloos behandelen van toezichthouders en medeleerlingen, het niet naleven van afspraken op uitstap… –>  dit gedrag kost de leerling onmiddellijk 3 kansen van zijn/haar kansenkaart en de ouders worden via mail op de hoogte gebracht.
 • De rode mand staat voor gedrag dat sterk de grenzen van toelaatbaarheid overstijgt. Dit zijn ernstige feiten waar wij op dat moment als team van overtuigd zijn dat het niet alleen voldoende is om ouders hiervan via mail op de hoogte te brengen maar ook een uitnodiging voor een gesprek met de ouders zal volgen. –> dit gedrag kost de leerling onmiddellijk 5 kansen van zijn / haar kansenkaart.

Omdat we geloven dat kinderen uit fouten kunnen leren, willen we diegene die kansen van hun kansenkaart zijn verloren, de mogelijkheid bieden om hun ongepast gedrag te herstellen. Wij bieden hen verschillende herstelmaatregelen aan om op creatieve manier te werken aan herstel (strafwerk is dus niet aan de orde).
We kiezen ook een boom uit die als “herstelmaatje” zorg draagt voor de herstelcreaties, tekeningen en briefjes en een time-out plaats kan zijn, indien nodig.
Leerlingen die gedrag vertonen dat wij toewijzen aan de rode mand, nemen niet aan de verrassingsactiviteit deel maar worden opgevangen door een leerkracht om op een creatieve manier te werken rond sociale vaardigheden.

Na elke vakantie start élke leerling terug met een volledig nieuwe kansenkaart, een “propere lei”. Leerlingen die zich houden aan schoolafspraken en regels, kunnen nu alvast uitkijken naar een toffe, klasdoorbrekende activiteit vóór elke vakantie.

Sinds 1 september 2021 zijn we een kwartiermakers school d.w.z dat er elke dag een kwartier wordt (voor)gelezen in elke klas van de school.

Kwartiermakers is een initiatief van Willewete vzw om vrij lezen op basisscholen aan te moedigen: scholen die zich bij het project aansluiten, maken zich sterk om iedere leerling iedere dag vijftien minuten te laten lezen. Waarom? Omdat dit een effectieve en leuke manier is om de leesvaardigheid, woordenschat én schoolprestaties van kinderen te verbeteren.

We werken met de kinderen aan leren leren met een goed uitgebouwd huiswerkbeleid, een eigen planagenda, ….

We zijn een open, neutrale school, ongeacht de filosofische of ideologische achtergrond. We voorzien in de lagere school twee lestijden in één van de erkende godsdiensten of in de niet-confessionele zedenleer naargelang de keuze van de ouders.

Het 6de leerjaar neemt deel aan het MEGAproject. M.E.G.A. staat voor “Mijn Eigen Goed Antwoord” en heeft als doel deze leerlingen gezonde keuzes te leren maken inzake risicogedrag, het gebruik van genotsmiddelen en het wil hen ondersteunen in de ontwikkeling van de daarvoor vereiste vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die zeker van pas kunnen komen wanneer deze kinderen de overstap naar het middelbaar zullen maken..

Wij zijn een groene school met aandacht voor het milieu. Potjes en drinkbussen voor drank en tussendoortjes, geen afval, acties van GoodPlanet, moestuin 3de leerjaar, kippen, veel gras (op beide speelplaatsen)

Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag in de avond worden de lokalen in de nieuwbouw boven dubbel gebruikt. De lessen van de muziekschool vinden dan plaats.

In het zesde leerjaar worden de leerlingen voorbereid op de overstap naar het secundair. Lessen over je talenten, de structuur van het secundair, de verschillende beroepen, keuzes maken, ….. komen aan bod in de klas. Naast deze lessen bezoeken we secundaire scholen in de omgeving: Broederschool Stekene, GTI Beveren, KA Beveren, …. deelname aan de PEP-dagen (PEP= proeven en proberen) kan ook helpen om de juiste schoolkeuze te maken.

De kinderen van het eerste leerjaar krijgen een meter of peter uit het 6de leerjaar als hulp in ‘de grote school’. Zo geven we de kinderen een geborgen gevoel.

Het Rots- en Waterprogramma is een psychofysische weerbaarheidstraining voor jongens en meisjes vanaf 4 à 5 jaar. Het trainen van de fysieke weerbaarheid is een middel om mentale en sociale vaardigheden te ontwikkelen.
Soms moet men zich assertief opstellen, voor zichzelf opkomen, dus zich durven opstellen als ROTS. Andere momenten moet men zich als WATER kunnen gedragen om meer effect te hebben. Dit houdt in dat we de kracht van de ander gebruiken om tot een goede evenwichtige communicatie te komen.
 
Communicatievaardigheden zoals durven grenzen aangeven, samenwerken, respect opbrengen voor de ander, worden tijdens deze lessen ingeoefend en door de leerkrachten naar de klas/speelplaats getransfereerd.
 

Het doel is:

 • het zelfvertrouwen te doen groeien
 • pesten te voorkomen
 • faalangst te verminderen
 • op een positieve manier samen te werken met respect voor elkaars ‘anders-zijn’


In samenwerking met het ondersteuningsnetwerk en de provincie.  

Instappers in de kleuterschool die het nog nodig hebben om een dutje te doen in de namiddag kunnen dit in de schapenklas waar de bedjes staan.

Het zesde leerjaar gaat jaarlijks naar het Lechtal in Oostenrijk om een fijne sneeuwklassenervaring op te doen. Stevige wandelingen in de mooie natuur, samenzijn met de klas, 2 uurtjes skiën per dag, ….

Vanaf het 3de leerjaar organiseren wij op maandag, dinsdag en donderdag een studie onder begeleiding van onze eigen leerkrachten dit van 16u00 tot 17u00.

Lezen is een basisvaardigheid die enorm belangrijk is in het leven!

 • Lezen is het middel om informatie te verwerken en kennis te verwerven.
 • Lezen is in alle lessen van belang.
 • Lezen zorgt voor zelfredzaamheid in het dagelijkse leven.
 • Lezen is belangrijk voor de verdere schoolcarrière.

Lezen is fijn!

 • Lezen doet leerlingen leesplezier ontdekken.
 • Lezen doet vertragen en schept een fantasiewereld los van de digitale wereld.
 • Beter kunnen lezen vergroot het leesplezier.
 • Lezen laat leerlingen kennismaken met verschillende verhalen.
 • Lezen prikkelt de fantasie.

Lezen is goed voor het taalniveau!

 • Lezen verrijkt de woordenschat.
 • Lezen is breder dan technisch lezen.
 • Lezen zorgt voor een betere communicatie met anderen.

Lezen maakt de kinderen zelfstandig!

 • Lezen laat kinderen sterk in hun schoenen staan.
 • Lezen maakt kinderen weerbaar.
 • Lezen zorgt dat ze de fakkel door kunnen geven aan anderen

Alles begint met taal …. We werken aan een krachtige taalleeromgeving. Lezen is een belangrijk onderdeel van het taalbeleid en van onze samenleving. Maandelijks gaan onze leerlingen naar de lokale bibliotheek en wij beschikken over veel divers leesmateriaal, in het boekaal. Jaarlijks nemen wij deel aan de Kinder- en Jeugdjury, jeugdboekenmaand, gedichtendag en de voorleesweek.

Via ervaringsgerichte thema’s, waar we gedurende een of twee weken rond werken, willen we de kinderen helpen meer greep te krijgen op hun eigen leefwereld. Dit is de wereld waarmee ze dagdagelijks in aanraking komen.

Wij zullen de kinderen in contact brengen met de natuur, de (mede-)mens, de gehele maatschappij (op hun niveau), tijd en ruimte.

Verkeersveiligheid aan het hek, stimuleren en begeleiden tot zelfstandigheid in het verkeer.
Als Octopusschool hebben wij aandacht voor een verkeersveilige omgeving met acties zoals Helm op Fluo-top, FLITS, het grote Fietsexamen, …

We zorgen voor een veilig klas-en schoolklimaat want het welbevinden speelt een belangrijke rol. Een kind kan enkel tot leren komen wanneer hij/zij zich goed en betrokken voelt. Bevragingen, kindgesprekken, …

Om de overgang van kleuter naar lager zo vlot mogelijk te laten verlopen is er een samenwerking tussen 3de kleuterklas en 1ste leerjaar. Verschillende wisselactiviteiten zorgen voor een vlotte overgang.

Schoolbestuur

Onze school is een gemeentelijke basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

Schoolbestuur gemeente Sint-Gillis-Waas
dienst Onderwijs
Burgemeester Omer De Meyplein 1
9170 Sint-Gillis-Waas
03 727 17 00
onderwijs@sint-gillis-waas.be
www.sint-gillis-waas.be

Scholengemeenschap

Een scholengemeenschap is een verzameling van scholen:

 • van hetzelfde onderwijsniveau: basisonderwijs óf secundair onderwijs
 • met hetzelfde of een ander bestuur
 • van hetzelfde of van verschillende onderwijsnetten
 • die vrijwillig samenwerken om schaalvoordelen na te streven op het vlak van logistiek, studieaanbod, personeelsbeleid …

Een nauwe samenwerking tussen de scholen moet een positieve invloed hebben op:

 • beleidsvlak
 • de onderwijskwaliteit
 • efficiënter onderwijs
 • de draagkracht van de scholen
 • de profilering van het gemeentelijk basisonderwijs
 • de communicatie en participatie in ruimere netwerken

Scholen die behoren tot onze scholengemeenschap zijn:

 • GLS De Zandloper, Zandstraat 16, 9170 Sint-Gillis-Waas – 03 780 19 10 – glszandloper-gom.be
 • GLS GOM, Margrietstraat 14, 9170 Sint-Gillis-Waas – 03 203 96 30 – gom.glszandoper-gom.be
 • GLS Ruiter, Podtsmeulen 9, 9250 Waasmunster – 09 349 23 94 – glsruiter.be
 • GBS De Wonderboom, Kerkstraat 49 – 51, 9250 Waasmunster – 052 46 17 01 – gbsdewonderboom.be
 • GBS Reynaerdijn, Stationsstraat 18, 9190 Stekene – 03 779 79 00 – gbsreynaerdijn.be

Directeur coördinatie scholengemeenschap:
Maes Gerry 03 779 79 00